Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Główny księgowy

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Głogowie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Główny księgowy
Miejsce pracy: Głogów
Ogłoszenie o naborze Nr 28030

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 - 15.15. Sporadyczne wyjazdy służbowe np. na szkolenia i narady. Praca z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych ( Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie).

Zakres zadań

 • Pełna obsługa finansowo-księgowa Inspektoratu. Prowadzenie rachunkowości jednostki w oparciu o zasady (politykę) rachunkowości. Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 • Przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz makroekonomicznych gospodarki finansowej Inspektoratu. Opracowywanie projektów rocznych planów finansowych i ich zmian w zakresie dochodów i wydatków, poddawanie ich bieżącej analizie oraz przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi jednostki a następnie ich realizacja.
 • Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 • Rzetelne i terminowe sporządzanie: sprawozdań budżetowych, sprawozdania fianasowego oraz innych sprawozdań z zakresu działania jednostki budżetowej, w tym sprawozdań z zakresu budżetu zadaniowego, deklaracji podatkowych, sprawozdań dla GUS.
 • Przestrzeganie terminowego regulowania zobowiązań oraz odprowadzania na rachunek centralny zrealizowanych dochodów budżetowych Inspektoratu.
 • Windykacja należności, sporządzanie tytułów wykonawczych i upomnień oraz naliczanie odsetek od nieterminowych płatności.
 • Administrowanie i obsługa programów finansowo-księgowych , systemów informatycznych np: System Bankowowści Elektronicznej NBP, Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa TREZOR, aplikacja PŁATNIK.
 • Kierowanie pracą zespołu do spraw finansowo-księgowych.
 • Prowadzenie, weryfikacja i przechowywanie ksiąg inwentarzowych zgodnie z obowiązującycmi przepisami w tym organizacja i pełnienie nadzoru nad inwentaryzacją mienia jednostki oraz prowadzenie rozliczeń inwentaryzacyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego W przypadku wykształcenia średniego ekonomicznego: 6 lat praktyki w księgowości jednostek sektora finansów publicznych lub wykształcenie wyższe ekonomiczne i 3-letnia praktyka w księgowości jednostek sektora finansów publicznych.
 • Biegła znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych. Praktyczna wiedza nt. zagadnień związanych z rachunkowością budżetową ( plany kont, klasyfikacja budżetowa).Znajomość przepisów z zakresu sprawozdawczości budżetowej, przepisów podatkowych, przepisów ustawy o służbie cywilnej i aktów wykonawczych do niej wydanych a także prawa zamówień publicznych oraz umiejętność wykorzystania przepisów prawa w praktyce.
 • Umiejętność sprawnej obsługi komputera, w tym praktycznego wykorzystania aplikacji pakietu MS Office.
 • Umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych i płacowych.
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 • Nieposzlakowana opinia
 • Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/glowny-ksiegowy_1987450.html
  APLIKUJ TERAZ