Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 40023

Warunki pracy

1.Charakter stanowiska pracy związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych:
• praca w terenie,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas,zanieczyszczenie powietrza, temperatura,zapylenie),
• narażenie na zagrożenia naturalne (np. osuwiskowe, wodne),
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym.
2.Sposób wykonywania zadań:
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
• budynek Urzędu niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich,
• pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą nie dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań

 • Przeprowadza kontrole, w celu rozpoznania stanu bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych i stanu technicznego obiektów budowlanych w zakładach górniczych, a w razie konieczności wydawaje decyzje z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymuje ruch zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska.
 • Rozpatruje wnioski o wydanie pozwoleń na budowę, montaż, remont, rozbiórkę, użytkowanie oraz oddanie do ruchu podstawowych obiektów, kontroluje prowadzone roboty budowlane tych obiektów, przygotowuje projekty decyzji dyrektora Urzędu w celu reazlizacji zadań organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.
 • Rozpatruje wnioski dotyczące uzgadniania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w zakresie zagospodarowania terenów górniczych, celem przygotowania projektów rozstrzygnięć dyrektora urzędu.
 • Analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora Urzędu.
 • Przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, katastrof budowlanych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonuje analizy ich przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości wraz z przygotowaniem stosownych orzeczeń i projektów decyzji.
 • Opracowuje projekty rocznych planów pracy i sporządza sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiednią ewidencję, celem właściwego dokumentowania pracy Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu budowlanym lub architektonicznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 2 lat pracy w budownictwie, wykonując samodzielne funkcje techniczne lub w administracji architektoniczno-budowlanej lub w nadzorze budowlanym lub w urzędach organów administracji publicznej w specjalności budowlanej
 • uprawnienia budowlane
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa.
 • Znajomość: przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 • Znajomość: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 • Znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych.
 • Skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
APLIKUJ TERAZ