Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Referent

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 37083

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca w siedzibie oraz poza siedzibą urzędu, wyjazdy służbowe, praca pod presją czasu, praca z trudnym klientem, praca wymagająca bardzo dobrej komunikatywności, odpowiedzialności oraz skrupulatności w realizacji zadań,
praca przy komputerze powyżej 4h dziennie, obsługa urządzeń biurowych, oświetlenie naturalne i sztuczne, praca siedząca, praca na pierwszym piętrze budynku, brak windy, toaleta nie przystosowana dla potrzeb niepełnosprawnych

Zakres zadań

 •  Realizacja zadań związana z prowadzeniem dochodów WITD powstałych z tytułu nałożenia kar pieniężnych z mocy ustawy o transporcie drogowym, ustawy Prawo o ruchu drogowym, ustawy o drogach publicznych
 • Wykonywanie poleceń przelewów środków finansowych w systemie bankowości elektronicznej NBP oraz wyciągów bankowych
 • Prowadzenie kasy zgodnie z Instrukcją kasową obowiązującą w WITD Wrocław oraz kontrolowanie raportów kasowych dotyczących wpłat dokonywanych w oddziałach
 • Sporządzanie sprawozdań budżetowych dotyczących dochodów i należności budżetu państwa
 • Nadzór nad rozliczeniami transakcji za pomocą terminali płatniczych
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • Prowadzenie ewidencji księgowej środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Prowadzenie zagadnień związanych z gospodarką mandatową oraz raportowanie do GITD

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia w pracy administracji publicznej
 • znajomość ustawy o rachunkowości i aktów wykonawczych, ustawy o finansach publicznych, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o transporcie drogowym
 • znajomość przepisów KPA
 • umiejętność formułowania pism urzędowych, stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows – bardzo dobra znajomość Excela
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych związanych z presją czasu w związku z przestrzeganiem terminów oraz odpowiedzialnością za kasę
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi programu finansowo-księgowego, znajomość obsługi systemu elektronicznego NBP, znajomość obsługi informatycznego systemu obsługi budżetu państwa TREZOR
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
APLIKUJ TERAZ