Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Specjalista

Urząd Regulacji Energetyki w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 55191

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
­- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę u stabilnego pracodawcy,
­- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat stażu) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
­- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
­- możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy na wniosek pracownika,
­- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie i dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego,
­- możliwość wykupienia legitymacji uprawniających do przejazdów koleją z 50% zniżką.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca administracyjno-biurowa. Opracowywanie dokumentów, prace i czynności koncepcyjne i biurowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów). Zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Obiekt przy ul. Marszałka J. Piłsudskiego 49/57 we Wrocławiu jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście do budynku bez konieczności pokonywania schodów. Drzwi wejściowe, prowadzące do windy umożliwiającej dojazd na piętro, na którym mieści się siedziba Oddziału. Pomieszczenia Urzędu zlokalizowane są na V piętrze budynku.

Zakres zadań

 • zapewnienie obsługi prawnej oddziału poprzez analizę i weryfikację dokumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących rozstrzygania sporów, w szczególności w zakresie odmowy zawarcia umów, odmowy przyłączenia mikroinstalacji czy instalacji OZE, nieuzasadnionego wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii,
 • rozpatrywanie skarg i udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące obszaru funkcjonowania przedsiębiorstw energetycznych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących wymierzania kar pieniężnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obszaru koncesjonowania działalności przedsiębiorstw energetycznych,
 • udział w pracach zespołów problemowych, w tym zespołów prowadzących postępowania administracyjne dotyczące obszaru taryfowania przedsiębiorstw energetycznych działających na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych,
 • udział w procesie opiniowania aktów prawnych, tworzenia i aktualizacji procedur wewnętrznych oraz zasad działania w obszarze rynku paliw i energii.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze lub magisterskie administracyjne,
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze energetycznym lub w administracji publicznej,
 • znajomość prawa energetycznego,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wnioskowania,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność pracy z trudnym klientem,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność argumentowania,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ