Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy inspektor ochrony środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony środowiska
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 51697

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań, czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań:
- praca w terenie,
- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych, w tym: wizytacje instalacji produkcyjnych o różnym charakterze (również w miejscach trudno dostępnych), oględziny oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów, pobieranie prób (np. wody z mostu lub brzegu),
- nietypowe godziny pracy (w tym dyżury, możliwość pracy zmianowej, również w porze nocnej, w określonych przypadkach konieczność pracy w godzinach nadliczbowych),
- zagrożenie korupcją,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa), kontakt z kontrolowanymi podmiotami oraz podmiotami i osobami, wobec których wykonywane są czynności poza kontrolne, kontakt z urzędami obsługującymi inne organy ochrony środowiska oraz z organami ścigania, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-narzędzia pracy: urządzenia pomiarowe, urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk, zestaw komputerowy i inne urządzenia biurowe,
-oświetlenie sztuczne i naturalne,
-bariery architektoniczne w budynku: stanowisko pracy zorganizowane na I piętrze w budynku I-piętrowym (2 kondygnacje), budynek jest wyposażony w podjazd, windę, toaletę i drzwi odpowiedniej szerokości dostosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Zakres zadań

 • podejmowanie czynności poza kontrolnych w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia przeciwko środowisku, polegających w szczególności na: obserwowaniu i rejestrowaniu obrazu zdarzeń oraz dźwięku, gromadzeniu i zabezpieczaniu dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, żądaniu pisemnych lub ustnych informacji oraz przesłuchiwaniu osób, nakładaniu grzywien w postępowaniu mandatowym, dokonywaniu oględzin pomieszczeń i innych miejsc, udzielaniu pouczeń, zwracaniu uwagi, ostrzeganiu lub stosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego w celu przeciwdziałania popełnianiu wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku oraz zbieraniu dowodów ich popełnienia,
 • przeprowadzanie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz działań pokontrolnych w celu sprawdzenia przestrzegania przepisów o ochronie środowiska,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o interwencje w zakresie ochrony środowiska w celu ich rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi,
 • współdziałanie z organami ścigania w zakresie ścigania przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku oraz opracowywanie dokumentacji do postępowań administracyjnych i karnych w celu skutecznej realizacji zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w organach ścigania, wymiarze sprawiedliwości, formacjach utrzymania porządku publicznego lub bezpieczeństwa ludzi
 • Znajomość przepisów kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, kodeksu wykroczeń, kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska oraz kodeksu postępowania administracyjnego
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ