Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 59624

Warunki pracy

• trudne warunki pracy pod ziemią,
• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura, wilgotność),
• narażenie na zagrożenia naturalne, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu,
• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń,
instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką
temperaturą,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym,
• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach
i nierównych powierzchniach,
• przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach
wymagających pozycji schylonych,
• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób
niepełnosprawnych,
• siedziba Urzędu niedostosowana do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak
podjazdów, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli, analizowanie stanu zagrożeń oraz stosowanej profilaktyki, wydawanie decyzji z upoważnienia dyrektora, w tym wstrzymywanie ruchu zakładu w całości lub w części, w razie bezpośredniego zagrożenia dla ruchu zakładu górniczego, jego pracowników, bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska, w celu rozpoznania stanu bezpieczństwa pracy, zagrożeń oraz sprawdzenia i zapewnienia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją techniczno-ruchową i przepisami,
 • analizowanie planów ruchu, dodatków do tych planów, dokumentacji technicznej w celu przygotowania projektów decyzji względnie stanowiska dyrektora Urzędu w powyższym zakresie,
 • przeprowadzanie oględzin miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz dokonywanie analizy przyczyn i okoliczności tych zdarzeń w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego, w tym osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz przygotowywanie projektów orzeczeń i decyzji,
 • opracowywanie projektów planów pracy i sprawozdań z ich realizacji, prowadzenie statystyki i odpowiedniej ewidencji, celem dokumentowania pracy urzędu,
 • przygotowywanie projektów wniosków do przedsiębiorców o zastosowanie środków oddziaływania wychowawczego, do sądów o ukaranie, w odniesieniu do wykroczeń określonych w ustawie Prawo geologiczne i górnicze.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu górnictwo podziemne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy (powyżej) jako osoba dozoru ruchu o specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu podziemnego zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności górniczej
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa, umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w wyższym dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności górniczej w podziemnych zakładach górniczych
APLIKUJ TERAZ