Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy inspektor zakładów górniczych

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor zakładów górniczych
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 86204

Warunki pracy

• praca w terenie


• szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, temperatura)


• narażenie na zagrożenia naturalne


• narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdującymi się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą


• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym


• pokonywanie pieszo znacznych odległości, niejednokrotnie po dużych nachyleniach i nierównych powierzchniach


• częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia zakładów górniczych i rejony objęte kontrolą niedostosowane do poruszania się dla osób niepełnosprawnych


 

Zakres zadań

 • przeprowadza kontrole w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej, w tym analizuje stan zagrożeń związanych z eksploatacją maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych i energetycznych, a także maszyn, urządzeń mechanicznych i instalacji technicznych, metod ich zwalczania i stosowanej profilaktyki oraz wydaje decyzje z upoważnienia dyrektora urzędu, w celu sprawdzenia zgodności prowadzenia ruchu zakładu górniczego z wymaganą dokumentacją i przepisami
 • analizuje plany ruchu, dodatki do tych planów w zakresie posiadanej specjalności technicznej, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • przeprowadza oględziny miejsc wypadków, zgonów naturalnych, awarii i niebezpiecznych zdarzeń oraz analizuje ich przyczyny i okoliczności w nadzorowanych zakładach, celem ustalenia stanu faktycznego i osób odpowiedzialnych za stwierdzone nieprawidłowości oraz przygotowuje orzeczenia i projekty decyzji w tym zakresie
 • uczestniczy w czynnościach związanych z oddaniem do ruchu podstawowych maszyn i urządzeń, obiektów budowlanych usytuowanych w wyrobisku zakładu górniczego, w zakresie specjalności elektrycznej i mechanicznej, w celu przygotowania projektów decyzji administracyjnych
 • opracowuje projekty planów pracy, sprawozdania z ich realizacji, prowadzi statystyki, odpowiedną ewidencję, oraz przygotowuje sprawozdania i informacje na temat podstawowej działalności urzędu, w zakresie wynikającym z posiadanej specjalności technicznej
 • w przypadku stwierdzenia wykonywania działalności bez wymaganej koncesji inicjuje i przeprowadza postępowanie wyjaśniające, w celu przygotowania projektów decyzji dyrektora urzędu
 • nadzoruje prowadzone akcje ratownicze w celu zapewnienia ich prawidłowego przebiegu

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne o profilu elektrycznym
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego pracy (powyżej) jako osoba dozoru ruchu w specjalności elektrycznej w ruchu zakładu górniczego lub w podmiocie wykonującym czynności w ruchu zakładu górniczego lub w urzędach organów nadzoru górniczego
 • stwierdzone kwalifikacje do wykonywania czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub wykonywanie czynności w dozorze ruchu zakładu górniczego w specjalności elektrycznej lub 3 lata pracy w urzędach organów nadzoru górniczego w specjalności elektrycznej
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego wraz z przepisami wykonawczymi
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia
 • znajomość ustaw: o służbie cywilnej, o systemie oceny zgodności, o ochronie danych osobowych
 • skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa
 • umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe  Operator linii pakującej

  nadzór nad prawidłową pracą linii produkcyjnej, uczestnictwo w opracowaniu instrukcji, procedur związanych z procesem pakowania, nadzór nad aspektami jakościowymi, wydajnościowymi, dostepności, czynny udział w przezbrojeniu maszyny, rozwiązywanie...

  Mechanik samochodowy (samochody ciężarowe)

  Wymagania: wykształcenie bez znaczenia, doświadczenie wymaganeZakres obowiązków: zgodny ze stanowiskiem Wymagania inne: doświadczenie wymagane

  Sprzątaczka

  Sprzątanie terenu zewnętrznego, odśnieżanie. Około 60 godzin pracy miesięcznie, dyspozycyjność w godzinach: 6:00-9:00. Przewidywany okres wykonywania pracy: 4 lata. Wymagania konieczne: Zawód: Pozostali pracownicy zajmujący się sprzątaniem gdzie indziej...