Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy inspektor

Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 30400

Warunki pracy

- praca siedząca
- praca wymaga szczególnej koncentracji
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań

 • sprawdzanie naliczonych należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom, kuratorom, osobom przybranym do okazania oraz inne należności dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów na podstawie list sporządzonych przez KMP/KPP celem zweryfikowania ich pod względem formalno-rachunkowym
 • sporządzanie list należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom, kuratorom, osobom przybranym do okazania powołanym przez Wydziały KWP oraz CBŚ w celu ich terminowej realizacji
 • sprawdzanie dowodów księgowych w zakresie ich prawidłowości pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z treścią ekonomiczną operacji gospodarczych, w celu prawidłowego rozliczenia przedłożonych dokumentów dotyczących wydatków zrealizowanych przez KMP/KPP w ramach przyznanej akredytywy
 • sporządzanie miesięcznej podstawy z tytułu naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od należności biegłych, tłumaczy, kuratorów, osób przybranych do okazania, należności wypłaconych emerytom i rencistom Policji celem przekazania podatku do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie przelewów z rachunków bankowych w systemie komputerowym VIDEOTEL zgodnie z dowodami księgowymi uprzednio zaakceptowanymi do zapłaty w celu terminowego uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów i należności przysługujących pracownikom
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT 11 i 8C w celu terminowego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego oraz podatnikom od należności biegłych, tłumaczy, kuratorów, osób przybranych do okazania za pomocą programu komputerowego IPS
 • sprawdzanie raportów kasowych, specyfikacji na podjęcie gotówki oraz poprawność wystawianych czeków celem weryfikacji ich prawidłowości i rzetelności
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do przekazania doi Archiwum KWP w celu zapewnienie właściwego obiegu dokumentów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie ekonomiczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbach finansowych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umiejętność stosowania w praktyce
 • znajomość przepisów o należnościach biegłych sądowych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym programem finansowo-księgowym oraz programem bankowości elektronicznej Videotel
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji lub przedsiębiorstwie
W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: https://www.praca.pl/starszy-inspektor_2020964.html
APLIKUJ TERAZ