Praca na Dolnym Śląsku

Praca: Starszy referent

Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy referent
Miejsce pracy: Wrocław
Ogłoszenie o naborze Nr 20009

Warunki pracy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie
- praca jednozmianowa wykonywania w porze dziennej
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym
- stanowisko pracy: typowe stanowisko biurowe wyposażone w komputer z monitorem oraz inne urządzenia biurowe
- na parkingu przed budynkiem wyznaczono miejsce dla pojazdu osoby niepełnosprawnej
- budynek przystosowany dla potrzeb osób z lekką niepełnosprawnością

Zakres zadań

 • nadzorowanie i koordynowanie na poziomie województwa wymiany informacji podatkowych i współpracy w zakresie dochodzenia podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych realizowanej z państwami UE oraz innymi państwami w zakresie i na zasadach określonych w ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz analiza informacji dostępnych w ramach tej wymiany, w celu zapewnienia właściwej realizacji wpływów budżetowych oraz właściwej realizacji zadań w tym zakresie;
 • nadzorowanie i koordynowanie realizacji zadań związanych z obsługą w urzędach skarbowych wniosków o zwrot podatku od wartości dodanej naliczonego w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE (VAT Refund), w celu zapewnienia właściwej i terminowej realizacji tych zadań;
 • nadzorowanie prawidłowości przeprowadzanej w urzędach skarbowych oceny i analizy ryzyka podmiotów rejestrujących się do dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych oraz monitorowania podatników zaklasyfikowanych do podwyższonego ryzyka ww. rejestracji, w celu zapewnienia właściwej realizacji tych zadań.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego (powyżej 0,5 roku w administracji lub pracy biurowej)
 • Umiejętność obsługi aplikacji biurowych
 • Umiejętność redagowania pism
 • Podstawowa znajomość prawa podatkowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  W celu aplikowania prosimy przejść pod adres: http://www.praca.pl/starszy-referent_1885644.html
  APLIKUJ TERAZ